Mỗi lần bạn sử dụng hoặc truy cập website này, bạn mặc nhiên đồng ý với các Quy định, và các bản sửa đổi của nó mà không cần thông báo tới bạn. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng một dịch vụ cụ thể trên hoặc thông qua website này, bạn được yêu cầu tuân thủ các quy tắc hoặc hướng dẫn áp dụng với những dịch vụ đó, được thống nhất với hoặc tham chiếu tới Quy định. Mời bạn tham khảo Chính sách Bảo vệ riêng tư, có liên quan chặt chẽ tới Quy định này:

1. Dịch vụ của chúng tôi.

Website và các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn “NHƯ ĐANG CÓ” .Bạn đồng ý rằng chủ nhân của website này có toàn quyền và có thể, vào bất kỳ lúc nào, không cần thông báo cho bạn, chỉnh sửa hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc xóa bỏ dữ liệu bạn cung cấp, dù là tạm thời hay vĩnh viễn. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa bỏ, không lưu trữ, cung cấp bất cứ dữ liệu hoặc thông tin nào.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn khi đăng ký.

Để sử dụng website này, bạn phải đăng ký, đồng ý thông tin thực khi được yêu cầu và tối thiểu bạn phải mười ba (13) tuổi. Khi đăng ký, bạn hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng và văn bản này, luôn nằm ở đây, có thể sẽ được chúng tôi điều chỉnh một lúc nào đó.

3. Chính sách bảo vệ riêng tư.

Dữ liệu đăng ký và các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách Bảo vệ riêng tư.

4. Đăng ký và mật khẩu.

Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật của mật khẩu và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các lần sử dụng thông qua truy cập và/hoặc đang nhập của bạn, dù được bạn cho phép hay không. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất cứ hành vi sử dụng đăng ký, tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn mà không được bạn cho phép.

5. Hành vi của bạn.

Bận thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác (“Nội dung”), được cung cấp rộng rãi hoặc cho từng cá nhân, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người cung cấp Nội dung đó, hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng. Bạn công nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn trong bất cứ cách thức nào về việc Nội dung của trang web hay bất cứ mất mát hoặc lỗi nào.

Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, bạn hoàn toàn đồng ý rằng bạn sẽ không:

6. Cung cấp Nội dung trên website này

Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi:

  • Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.
  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.